กระบวนการทำงานก่อนที่จะเป็นตุ๊กตาดินเผาที่สมบูรณ์(Process)

นำดินที่ได้รับการนวด มาปั้นตามรูปแบบต่างๆ ช้างในภาพใช้ดินปั้นประมาณ 2 ปีบ ใช้เวลาปั้น 2 วัน Knead the clay and mold it as designed. (Look at the picture, the elephant takes with 2 days for completing the process) Remark For the immense terra-cotta dolls, it needs more than 2 persons to operate.

งานปั้นชิ้นเล็ก ต้องอาศัยคนปั้นเยอะหน่อยครับจากภาพ
กำลังปั้นตุ๊กตาสัตว์ขนาดเล็ก ช่วยกันปั้นทีละตัว

  
terra-cotta dolls)

นำดินที่ได้หมักไว้ทำการนวด เพื่อให้ดินเหนียวมากที่สุดในภาพการนวดต่อก้อนจะใช้เวลาประมาณ 20 นาที Bring the clay to knead until it is adequate glutinous. It takes twenty minutes per chunk to end the kneaded process

 

ดินที่ใช้ในการปั้นเป็นดินเหนียวจาก
ท้องนาที่ผ่านการโม่อย่างละเอียดแล้ว เราจะนำมาผสมน้ำ และทำการหมักในถุงพลาสติก ทิ้งไว้ประมาณ 1 คืน

Use the clay from the farm which has already ground and mix with water. Then, ferment the clay for one night.

 

ตุ๊กตาที่ปั้นเสร็จเรียบร้อย จะต้องรอให้แห้ง
โดยการตากในที่ร่ม ไม่สามารถตากแดดได้
เนื่องจากจะทำให้ตุ๊กตาแตกร้าวได้ง่าย ในภาพ
จะต้องทิ้งไว้ในร่มประมาณ 5 วันจึงจะเผาได้
(หากเป็นหน้าฝน จะต้องใช้เวลาถึง 10-14 วันทีเดียว) The well-done terra-cotta dolls have to keep indoors to be dry. Be aware of temperature and sun light, it might cause fragile. In the picture, this dolls have to keep about five days before burning. (In case of rainy season, it takes 10 or 14 days to finish the process.)

ลักษณะเตาเผาที่ใช้จะเป็นเตาแบบโบราณใช้ฟืนเป็นเชื้อเพลิง ลักษณะเตาก่อด้วยดินเหนียวรูปทรง โดม เตาหนึ่งจะบรรจุงานได้ประมาณ 15 -20 ชิ้น (งานชิ้นใหญ่) The aspect of kiln We use a traditional kiln by using firewood as fuel. It was constructed by clay with DOME shape. It contains about 15-20 pieces of works per one kiln.

ลักษณะการจัดวางตุ๊กตา จะต้องไม่ทับซ้อนกัน เนื่องจากจะทำให้ตุ๊กตา มีสีไม่เหมือนกัน The arragement of terra cotta in the kiln should not be overlapped

จุดไฟบริเวณปากเตาเพื่อทำการอบตุ๊กตา
ซึ่งการเผางานแต่ละครั้งจะใช้เวลา
ประมาณ 2 วัน 1 คืน จึงจะทำให้ตุ๊กตาสุกได้ที่
แต่บางครั้งหากเป็นงานชิ้นใหญ่จะต้อง

เผาต่อเป็น 2 วัน 2 คืนเลยทีเดียว Then, light the kiln to finish the process. . It oughts to takes 2 days, one night for burning. In case the big dolls, it will take two days and two night.

านที่เผาเสร็จเรียบร้อยแล้ว บางส่วนจะสุกได้ที่
บางส่วนจะต้องเผาต่อ จากในภาพจะต้องเผางาน
ต่อเนื่องจากตุ๊กตายังไม่สุก สังเกตุจากยังมีสีดำอยู่
ซึ่งหากตุ๊กตาสุกได้ที่จะต้องออกสีแดงหรือ สีขาว Some works from kiln need to extend the period of buring by noticing of the black spot at the dolls. And, the perfect piece of works are red or white.

งานที่สมบูรณ์จะสามารถนำ
ออกจำหน่ายให้แก่ผู้สนใจ
และต้องการสนับสนุน
รายได้ให้แก่ชาวบ้าน
ชุมชนบ้านป่าตาล
อ.หางดง จ.เชียงใหม่
The masterpiece will be sold to all interested person and all incomes would support to the
local people in Patan community.

(ภาพทั้งหมดเป็นภาพการทำงาน
ใน ปี2543 )